Denthill Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Denthill”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca işlenen kişisel verilerinizin korunması ve bilgi güvenliğinizin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu sebeple Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri internet sitemizi ziyaretiniz esnasında uyguladığımız gizlilik politikamız çerçevesinde işlenen verileriniz ile bu hususlara dair haklarınız hakkında bilgilendirmek isteriz. 

1. Toplanan Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle, sistem yönetimi, istatiksel ve fonksiyonel çerez uygulamaları ile birtakım bilgiler işlem güvenliği bilgileriniz kapsamında depolanmakta ve işlenmektedir. Bu doğrultuda; internet sağlayıcınız, IP adresiniz, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve ziyaret ettiğiniz zaman bilgileri kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi, bilgi güvenliğine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve denetim ve raporlama faaliyetleri amacıyla site bünyesinde toplanmakta ve anonimleştirilerek istatiksel veriler elde etmek amacıyla saklanmaktadır. 

Bununla birlikte Denthill ile iletişim kurmak, talep, öneri ve şikayetlerinizi iletmek amacıyla internet sitemizde yer alan iletişim formunu kullanmanız halinde kimlik ve iletişim verileriniz ile konu ve mesaj bölümünde paylaşmış olduğunuz bilgiler, ya da sitemizde kullanmakta olduğumuz kampanya linkleri aracılığıyla Whatsapp, Facebook veya diğer sosyal medya platformu iletişim kanallarımıza yönlendirilmeniz neticesinde bizimle paylaştığınız bilgiler açık rızanız dahilinde toplanacak, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenecektir.  

Whatsapp, Facebook, Instagram ve başkaca sosyal medya platformları üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde verilerinizin sunucuları yurt dışında konumlu bulunan bu platformlar üzerinde yer alması suretiyle işleneceğini bildiririz. 

2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebepleri  

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, kanunda açıkça öngörülmesi ve internet sitesinin işleyişinin sağlanması amacıyla meşru menfaatimiz gereği, tamamen ve kısmen otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca iletişim formumuzu kullanarak veya tanıtım görsellerimiz aracılığıyla yönlendirildiğiniz sosyal medya platformu iletişim kanallarımız aracılığıyla tarafımızla paylaşmış olduğunuz verileriniz açık rızanız dahilinde ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla meşru menfaatimiz için zorunlu olması sebebine dayanılarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Yukarıda belirtildiği üzere tarafımızca işlenen verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme amaçları ile bağlı olarak, iş ortaklığı içindeki gerçek ve tüzel kişiler, hissedarlar, kanunen yetkili özel hukuk kişileri ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. 

4.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin İlgili Kişi Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesine göre;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Barbaros Bulvarı No:105/A Beşiktaş/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden info@denthill.com e-posta adresine ya da denthill@hs03.kep.tr adresine KEP vasıtasıyla iletebilirsiniz.